قوانین و مقررات دارالترجمه رسمی تاوا

  • شروع به انجام سفارش ترجمه بعد از تحویل اصل کلیه مدارک به همراه اسکن پاسپورت خواهد بود.
  • در صورت پیش آمدن هر گونه مغایرت در نام ونام خانوادگی و تاریخ تولد مواردی که در فوق اعلام نکرده ام و به دارالترجمه واگذار کرده ام ،دارالترجمه هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت .
  • مسئولیت تایید ترجمه در صلاحیت اداره ی فنی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه ایران است و دارالترجمه در این زمینه مسئولیتی ندارد.راهنمایی های دارالترجمه فقط جنبه ارشادی دارد و مسئولیتی متوجه دارالترجمه نمی کند.
  • تاریخ تحویل مذکور در برگه ی حاضر در صورتی معتبر است که کار بی اشکال و در روند اداری عادی انجام شود .در صورت تاخیر غیر قابل پیش بینی در تایید از ناحیه دادگستری و وزارت امورخارجه مسئولیتی متوجه دارالترجمه نخواهد بود.
  • در صورت بروز هر گونه خطا و اشتباه در ترجمه از ناحیه موسسه ،دارالترجمه مسئول اصلاح و ارائه ترجمه صحیح است و در هیچ شرایطی مسئولیت دارالترجمه بیش از استرداد وجه دریافتی نخواهد بود.
  • این برگه به عنوان رسید تحویل مدارک محسوب شده و آورنده ی آن صاحب مدارک تلقی خواهد شد.
  • مدت اعتبار این برگه یک ماه از تاریخ تحویل است و پس از آن دارالترجمه مسئولیتی در قبال دریافت مدارک نخواهد داشت .
  • هزینه تایید وزارت امورخارجه در زمان تایید مدرک از سوی وزارت امور خارجه تعیین می شود. لذا قیمت تاییده وزارت امورخارجه در این فاکتور به صورت علی الحساب می باشد و در هنگام تحویل مدرک تسویه نهایی خواهد شد.
تماس جهت مشاوره رایگان

تلفن

ایمیل

شبکه اجتماعی